تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

تأثیر برنامه آموزشی بازی- محورِ روپا بر رشد مهارتهای حرکتی کودکان 3 تا 6 سال

تأثیر برنامه آموزشی بازی- محورِ روپا بر رشد مهارتهای حرکتی کودکان 3 تا 6 سال

 

 

کودکان در دوره 3 تا 6 سالگی در دوره رشد طالیی حرکتی قرار دارند. هدف این مطالعهتدوین یک برنامه آموزشی بازی- محور و تعیین اثربخشی این روش به منزلۀ یک مدل بومی روی توسعه مهارتهای حرکتی پایه کودکان 3 تا 6 ساله است. نمونه مورد مطالعه

012 کودک دختر و پسر با میانگین سنی )20/8±1/4 )شهر تهران بودند که به شکل دردسترس در این پژوهش شرکت کردند. روش پژوهش به شکل نیمه آزمایشی بود که افراد به شکل تصادفی در دو گروه تجربی )128 نفر( و گروه کنترل )120 نفر

(قرار گرفتند. گروه تجربی از ابتدای مهر ماه 1331 تا انتهای خرداد ماه 1336و هر هفته یک جلسه برنامه آموزشی روپا را اجرا کردند. گروه کنترل نیز به روش معمول در طول این مدت به فعالیتهای آموزشی خود مشغول بودند. گردآوری اطالعات از طریق آزمون

دنور-0 و در سه مرحله )پیش آزمون، پس آزمون، آزمون پیگیری( انجام گرفت. دادهها از طریق آزمون تی مستقل و وابسته با )21/2=α )تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی روپا سبب بهبود معنادار مهارتهای حرکتی درشت کودکان مورد مطالعه شد

و این اثرات تا مدت سه ماه ماندگاری خود را حفظ کرد )21/2>P .)نتایج این مطالعه نشان میدهد که از بازیهای حرکتی روپا میتوان به عنوان یک برنامه مؤثر برای توسعه مهارتهای پایه حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 ساله بهرهگرفت. پژوهش حاضر تأیید کننده نظریههای مربوط به

آموزش با بازی به کودکان خردسال است

جهت دریافت مقاله بصورت پی دی اف لمس کنید

 

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی (لمس کنید)

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر