تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
 • تلفن تماس 021-26850704

 • آدرس ایمیل

دوره های آموزش نقاشی فنی و حرفه ای

آنچه در دوره های نقاشی فنی و حرفه ای می آموزید

 

مدرک نقاشی فنی و حرفه ای

در دوره های نقاشی فنی و حرفه ای چه می آموزید

 

 

هدف از دوره های آموزش نقاشی فنی و حرفه ای ، آشنایی هر چه بیشتر هنرجویان با مبانی هنرهای تجسمی و اصول اولیه نقاشی میباشد .

زیرا توانایی شناخت و بکارگیری این اصول اولیه نقش بسزایی در رشد و به اصطلاح در شعور هنری هنرجو دارد .

 

کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره ها ( لمس کنید )

 

توجه داشته باشید دوره های نقاشی فنی و حرفه ای برای اشخاصی که صرفا میخواهند یا تابلو بکشند و یا تابستان خود را با کلاس نقاشی سپری کنند ، ممکن است مناسب و باب طبع این عزیزان نباشد .

یکی از دلایل آموزش مباحث تئوری و کارکرد اصول اولیه نقاشی این است که سازمان فنی و حرفه ای و به طور کل سیستم آموزش آکادمیک و بین المللی ارزش زیادی برای کپی کاری و نقاشی ، بدون رعایت مبانی هنرهای تجسمی و اصول اولیه نقاشی ، قائل نمیشود.

 

و بسیاری اساتید معتقد هستند نقاشی بدون فراگیری این مبانی و اصول ، فقط در کشور ما رواج دارد .

 

در ادامه به معرفی اجمالی عناوین استاندارد های آموزش نقاشی فنی و حرفه ای میپردازیم .

 

موارد ذکر شده در متن زیر ، برای رشته نقاشی مقدماتی میباشد.

 

در ابتدا هنرجو باید دانش و مهارت خود را خود را در زمینه های :

—————————————————–

تمرین ترسیم نقطه در یک کادر مشخص

 • تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن
 • حالت های نقطه در کادر
 • ابزارهای اثرگذار و اثر پذیر
 • تراکم نقطه در کادر مشخص
 • نمایش نقطه در کادر در حالت های مختلف تجمع تعادل و …
 • ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگذار

با نگرش :

 • یافتن ترکیب های جدید با توجه به حالت های نقطه در کادر
 • رعایت اخلاق حرفه ای
 • کنترل کیفیت کار
 • دقت در کار
  —————————————————–

تمرین ترسیم خطوط در کادر مشخص و ترکیب آن ها با نقطه

 • تعاریف خط
 •  انواع خط
 • حالت های خطوط
 • خطوط ساختاری و بیانی
 • کاربرد خط
 • تاریخچه خط
 • خط در آثار هنرمندان
 •  ترسیم انواع خط در کادر مشخص
 • ترکیب انواع خط با نقطه
 • ایجاد حالت های مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط
 • ایجاد بافت با خطوط
 • اجرای خطوط محیطی

 

با نگرش : 

 

 • بیان اندیشه و حس با خط و ترکیب آن
 • درک خطوط ساختاری در آثار هنرمندان

—————————————————–

ترسیم انواع ( فرم سطح در کادر مشخص و ترکیب با خط و نقطه )

 

 • تعریف فرم و سطح
 • انواع سطح ( هندسی ، غیرهندسی ، مجازی ، واقعی )
 • روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خط و نقطه
 • ترسیم انواع سطح ( فرم )
 • ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی
 • به کاربردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی

نگرش : 

تشخیص سطوح و فرم ها در آثار مختلف هنری

—————————————————–

ترسیم انواع حجم و ترکیب با نقطه خط سطح

 • ترسیم انواع حجم و ترکیب با نقطه خط سطح
 • تعریف حجم
 • انواع حجم( هندسی ، غیرهندسی، مجازی، واقعی )
 • حجم های ترکیبی در هنرهای تجسمی و حجمی
 •  رابطه حجم و فضا و بعد
 • ارتباط حجم با خط و سطح
 •  حجم در سایر هنرها
 • روش های حجم پردازی
 • تعریف حرکت و کاربرد آن
 • چگونگی حرکت
 •  ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
 • ساده سازی حجم های ترکیبی در طراحی
 • به کاربردن حجم در کادر با توجه به فضای کادر
 • ساخت حجم های هندسی اصلی با مقوا

 

با نگرش : 

 • مقایسه هنرهای تجسمی و حجمی برای بیان فضا

—————————————————–

تمرین پرسپکتیو در طراحی

 

 • تعاریف پرسپکتیو
 •  تاریجچه پرسپکتیو
 • انواع پرسپکتیو
 • اصول پرسپکتیو (خط دید، نقطه دید، زاویه دید)
 • پرسپکتیو در سبک های هنری و نقاشی کودکان
 • ترسیم خط دید و نقطه دید
 • ترسیم مکعب ساده در پرسپکتیو خطی )یک نقطهه ای( در
  انواع حالت های آن
 • ترسیم مکعب ساده در پرسپکتیو خطهی )دو نقطهه ای( در
  انواع حالت های آن
 • ترسیم مکعب ساده در پرسپکتیو خطی )سهه نقطهه ای( در
  انواع حالت های آن
 • ترسیم اشیای مختلف در پرسپکتیو با توجه به زاویه دید
 • ترسیم فضاهای داخلی و خارجی با توجه به زاویه دید
 • ترسیم سایه ها در پرسپکتیو

نگرش : 

 • حجم و عمق با توجه به علم پرسپکتیو
 • استفاده از روش های بیانی دیگر برای نمایش حجم و مقایسه آن با روش پرسپکتیو

—————————————————–

طراحی اجسام

 • مفهوم ساده سازی اجسام با حجم های اصلی
 • تناسب
 • تقارن
 • روش های اندازه گیری
 • تعاریف طراحی
 • اصطلاحات رایج در طراحی drawing-desing
 • تاریخچه طراحی
 • مفهوم طراحی خطی(محیطی)
 • مفهوم طراحی اسکیس
 •  مشاهده آثار طراحان برتر جهان و ایران
 • طراحی حجم های ساده و ترکیبی
 • آنالیز انواع اشیاء با استفاده از حجم های اصلی
 • ایجاد تناسب طولی و عرضی در شکل جسم
 • ایجاد تناسب یک شیء در کنار اشیای دیگر
 • کاربرد تقارن
 • طراحی محیطی اشیای مختلف با انواع ابزار
 • طراحی اجسام با در نظر گرفتن کادر

نگرش : 

 • تشخیص تناسب و هماهنگی
 • ارایه روش های مختلف در چیدمان اجسام
 • توجه به نظم و همهاهنگی در محهیط و چیهدمان فضها و اجهرای آن بهه صهورت
  نمایشگاهی

—————————————————–

اجرای ترکیب بندی : 

 • تعریف ترکیب بندی
 • عناصر ترکیب بندی
 • مفهوم کادر و انواع آن
 • اصول ترکیب بندی
 • تعادل، توازن، تناسب، نقاط طلایی
 • مفهوم ریتم و حرکت
 • مفهوم انرژی های بصری
 • مفهوم فضا و انواع آن
 • انواع ترکیب بندی
 • تاریخچه ترکیب بندی و مطالعه آثار هنری
 • اجرای انواع کادر با شکل و اندازه های مختلف
 • ترسیم نقاط طلایی
 • ترسیم محورهای تناسبنقطه، خط، سطح در کادر با رعایت اصول ترکیب بندی
 • اجرای قوانین ترکیب بندی در طراحی احجام
 • فضاسازی در ترکیب بندی
 • تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس
 • آنالیز آثار هنری
 • اجرای انواع ترکیب بندی

 

نگرش : 

 

 • تشخیص و ارایه ترکیب های جدید
 • توجه به عناصر بصری در ترکیب بندی آثار مدرن و آنالیز آن
 • درک هارمونی و بیان آن

—————————————————–

طراحی طبیعت : 

 

 • تعریف بافت در طبیعت
 • تفاوت بافت ها
 • تعاریف نوروسایه و تنالیته
 • خط در بافت های طبیعت
 • سایر عناصر بصری در طبیعت
 • تاریخچه طبیعت پردازی
 • هنرمندان سبک طبیعت گرا و آثار ایشان
 • ابزار مناسب برای طراحی طبیعت)اثرگذار و اثرپذیر(
 • ایجاد بافت با ترکیب خطوط
 • هاشور زدن با انواع ابزار طراحی) اثرگذار و اثرپذیر(
 • ایجاد بافت های زبر، نرم، خشن و لطیف متناسهب بها جنسهیت
 • موجود در طبیعت )شاخه، برگ، چوب و… (
 • اجرای جدول تنالیته با مداد، زغال و سایر ابزار
 • به کارگیری تنالیته ها در طراحی از بافت های طبیعت
 • اجرای انواع ناظر در طبیعت با ابزار مختلف در کادر

نگرش:

 

 • قابلیت تبدیل تصاویر طبیعت به طراحی بها بهه کهار بهردن تکنیهک ههای خطهی و
  سایه و روشن
 • درک تفاوت بافت های بصرص و ترسیمی در عکس و طراحی

—————————————————–

طراحی اشیاء

 

 • تعریف بافت / تعریف جنسیت یا تکسچر در اشیاء
 • ویژگی جسم مات، براق، شفاف، و بینابین آن ها
 • تفاوت های بافت در تصویر و ترسیم
 • تعاریف نور، نورهای ضعیف، سایه و نیم سایه ها در طراحی
  اشیاء
 • خطوط رابطه
 • تضاد و هماهنگی
 • مشاهده آثارهنرمندان
 • اجرای جدول تنالیته با مداد به تعداد 8الی 12 خانه
 • اجرای جدول تنالیته با زغال یا مرکب
 • اجرای سایه و روشن با تکنیک های مختلف و زاویه ها بها
 • مداد زغال، مداد گراف و غیره
 • اجرای بافت اجسام مات، شفاف، براق و
 • اجرای ترکیب بندی اشیاء یا حجم پردازی چیدمان اشیاء
 • تبدیل رنگ به خاکستری معادل آن در حجم پهردازی بها
  ابزار مختلف
 • تکنیک های سایه پردازی محوکاری، کاربا پاک کن و..

 

نگرش : 

 • درک تفاوت بافت در اشیاء مختلف و نمایش آن
 • تبدیل ترکیب بندی های خاکستری به رنگ های معادل و برعکس
 • ایجاد نورپردازی مناسب یک چیدمان ترکیب بندی

—————————————————–

طراحی چهره انسان

 

 • تقسیمات جمجمه در حالت های مختلف
 •  تقسیمات اجزای صورت
 • حجم های هندسی در چهره
 • حجم های هندسی اجزای چهره چشم، بینی، لب، گوش
 • تاریخچه طراحی و چهره
 • آشنایی با طراحان چهره در تاریخ هنر
 • بررسی حالت های چهره در آثار هنرمندان
 • اجرای حجم چهره با ترکیب احجام هندسی،کره، گوه، استوانه
 • اجرای تخم مرغ)بیضی( صورت با حجم پردازی
 • اجرای تقسیمات چهره در حالت تمام رخ، نیمرخ، سه رخ و…
 • طراحی اجرای چهره در حالت تمام رخ، نیمرخ، سه رخ و… 26
 • طراحی چهره در حالت های مختلف از روی مدل )بزرگسال و کودک
 • اسکیس چهره )طراحی سریع
 • اجرای حجم روی چهره
 • طراحی از چهره با مدل زنده یا مجسمه
 • اجرای حجم روی چهره
 • سایه پردازی چهره با ابزار مختلف

 

نگرش :

 • انتقال حس و حالت چهره به مخاطب در اجراهای سفارشی و نمایشی
 • درک تفاوت های نژادی در چهره اقوام مختلف
 • بیان چهره با خط اجرای خطی

—————————————————–

طراحی اندام انسان

 

 • تقسیمات بدن انسان به صورت طولی و عرضی
 • محورهای مهم در بدن
 • تناسب اجزا با طول بدن در تاریخچه طراحی
 • انواع زاویه ها و چرخش ها
 • اندام با حجم های هندسی
 • تاریخچه طراحی از انسان
 • هنرمندان مشهور در طراحی اندام انسان
 • اجرای تقسیمات بدن
 • طراحی اجزای بدن با نمایش حالت و چرخش ها
 • طراحی بدن به صورت خطی
 • طراحی بدن به صورت حجمی هندسی
 • طراحی فضای مثبت و منفی در اندام
 • طراحی کلی از اندام با پوشش و اجرای سایه و روشن
 • طراحی اسکیس با ابزار مختلف
 • طراحی از مدل زنده به صورت فردی یا گروهی

نگرش :

 

 • درک حالات انسان با توجه به زوایای اندام و انتقال حس و حالت
 • مخاطب در اجراهای سفارشی یا نمایشگاهی
 • اجرای خطی فیگور

—————————————————–

نقاشی با استفاده از تکنیک گواش

 

 • مفهوم رنگ و تاریخچۀ آن
 • منابع رنگ (رنگدانه ها)
 • ترکیب رنگ ها در نور
 • ترکیب رنگ ها در ماده
 • مفهوم دایرۀ رنگ
 •  رنگهای اصلی و فرعی)درجه 1و 2و 3
 • رنگ های کروماتیک و آکروماتیک رنگهای مکمهل و –
  متضاد
 • مفاهیم تنالیته
 • درجه و ارزش رنگی
 • شدت رنگ
 • هارمونی رنگ
 • آنالیز رنگ
 • رنگهای سرد و گرم
 • بررسی رنگ در آثار هنرمندان ایرانی
 • تاریخچه نقاشی ایرانی )نگارگری(
 • تکنیک و ابزارهای رنگ در نگارگری
 • روانشناسی رنگ
 • اجرای دایره رنگ با گواش
 • ترکیب رنگ های اصلی و فرعی
 • ترکیب مکمل ها و ساخت خنثی های رنگی
 • ساخت تنالیته رنگی
 • اجرای تنالیته با هدف افزایش یا کاهش درجه و شدت رنگی
 • اجرای چیدمان اشیاء با روش آنهالیز رنگهی بها تکنیهک گواش

 

نگرش :

 

 • درک تفاوت رنگ های فام دار و بدون فام
 • درک خانواده های رنگی در یک اثر یا چیدمان و اجرای آن به صورت سفارشهی یها نمایشگاهی
 • اجرای فضای خاص با استفاده از ویژگی بیانی و اکسپرسیونی رنگ ها )تاثیررنگ

 


و به طور خلاصه اگر بخواهیم درباره دوره های آموزش نقاشی فنی و حرفه ای ( نقاشی مقدماتی )

توضیحاتی بدهیم ،باید گفت کاراموز در این دوره باید به تکنیک های طراحی پایه ، سیاه قلم ، مداد رنگی و گواش آشنایی پیدا کند .

همانگونه که مطالعه کردید دوره های نقاشی فنی و حرفه ای دارای سرفصل های متنوع و جامعی میباشد.

 

و همانند کلیه رشته های فنی و حرفه ای ، کاراموز باید آزمون تئوری و یک ماه پس از آن آزمون  عملی بدهد . تا موفق به کسب مدرک نقاشی فنی و حرفه ای شود .

 

و لزوم آموختن مباحث استاندارد آموزش نقاشی فنی و حرفه ای الزامیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری دوره ها به بخش تماس با ما مراجعه نمایید .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر